نوشته‌ها

چرخ ترمزدار آلیام

چرخ ترمزدار صنعتی

چرخ ترمزدار در تخت ها ، چرخ دستی ها و سایر وسایل برای عدم حرکت خودکار آن و یا در اثر نیروهای کم استفاده می‌شود.چرخ ترمزدار جانب یرایج ترین نوع …